Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Älvkarleby Gymnastikförening (802415-4976) c/o Andersson, Kvarnvägen 6, 81470 Älvkarleby (nedan kallad ÄGF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för ÄGFs verksamhet.

ÄGF har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ÄGF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

ÄGF behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

ÄGF hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF (Svenska Gymnastikförbundet/Gymnastikförbundet Uppsvenska). Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Genom tecknandet av tävlingsförsäkring i försäkringsbolaget Pensum erhålls tävlingslicenser för de aktiva gymnasterna. Personuppgifterna i form av listor utdragna från Pensum behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

ÄGF behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och ÄGFs hemkommun (Älvkarleby kommun).

ÄGF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • ●●Hantering av medlemskap i ÄGF 

 • ●●Föreningsadministration 

 • ●●Deltagande i ÄGFs träningsverksamhet 

 • ●●Deltagande i ÄGFs tävlingsverksamhet 

 • ●●Licenshantering 

 • ●●Ansökan om bidrag 

 • ●●Sammanställning av statistik och uppföljning 

 • ●●Utbildningar arrangerade av ÄGF 

 • ●●Kontakt med medlem 

 • ●●Besök på vår hemsida 

 • ●●Publicering av material på hemsida och sociala medier 

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

ÄGF kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis andra föreningar, Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (Länder utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om ÄGF vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

ÄGF har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom ÄGFs verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i ÄGF

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i ÄGFs träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i ÄGFs tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av ÄGF

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med ÄGF

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ÄGF kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Bokföringar sparas i 7 år enligt bokföringslagen 1999:1078

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i ÄGF har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende ÄGFs behandling av dina personuppgifter. ÄGF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får ÄGF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • ●●Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 • ●●Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

 • ●●Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas 

 • ●●Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 

 • ●●Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 • ●●Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 • ●●Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende ÄGFs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur ÄGF arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om ÄGFs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 

Med vänlig hälsning

Älvkarleby Gymnastikförening

Integritetspolicy i pdf-format.

Uppdaterad: 11 APR 2019 17:53 Skribent: Mattias Englin
E-post: Adressen Gömd

Intersport Webshop

Följ oss på Facebook

     foljoss-instagram

Vi tar emot firskvärdskuponger

unicef

Postadress:
Älvkarleby GF - Gymnastik
Sofia Andersson, Kvarnvägen 6
81470 Älvkarleby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: sofia.andersson@alvk...

Se all info